Call Us: 034-989-040-1

Technician ดูงานต่างประเทศ

Technician ดูงานต่างประเทศ

Description

ทางบริษัทได้ส่งช่าง Technician ฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย มาพัฒนารูปแบบการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี