Call Us: 034-989-040-1

เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2

เข้าร่วมประชุมโครงการชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในจังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 2

Description

ด้วยสำนักประกันสังคมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดประชุมชี้แจ้งให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องควีนปาล์ม แสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน เริ่งมตั้งแต่การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ การรักษาพยาบาลรวมถึงความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบปฎิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีซึ่งจะส่งผลดีต่อการติดต่อประสานงาน และการส่งเสริมสนับสนุนกันในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด


เพิ่มเพื่อน