Call Us: 034-989-040-1

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด

Description

บริษัทของเราได้ให้การสงเสริมสนับสนุนพนักงานได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด การเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและเป็นแนวทางให้พนักงานของเราห่างไกลยาเสพติด

ลีคอุตสาหกรรมครั้งที่ 2

โดยมีระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่เดือน ธันวาคม-พฤษาคม 2560 โดยทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ ที่สนามตุนตันช็อคเกอร์  โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ทีมที่ได้อับดับที่ 1-3 ได้จะได้รับถ้วยจากสนามตุนตันและเงินรางวัล

ณ ขณะนี้ทีมบริษัทของเราอยู่อันดับที่ 1 แข่งไป 10 นัด มีคะแนนอยู่ที่ 25 คะแนน


เพิ่มเพื่อน