Call Us: 034-989-040-1

Basic Fire Fighting

Basic Fire Fighting

Description

วัถตุประสงค์

 1. เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ ความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถาน ประกอบการ
 2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย
 3. เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ให้ลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุ เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาค ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็น กำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้น รุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการอบรม ( ภาคทฤษฏี )

 1. ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
 2. การแบ่งประเภทของไฟ
 3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 4. แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 5. การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
 6. วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 7. เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
 8. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 9. การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
 10. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หัวข้อการอบรม ( ภาคปฏิบัติ )

 1. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำอัดแรงดัน
 2. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแลลผงเคมีแห้ง
 3. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ Co 2
 4. ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟม
 5. การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร)
 6. ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส และฝึกดับเพลิงที่ไหม้น้ำมันพืชในกะทะ
 7. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 8. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
 9. การอพยพหนีไฟหมายเหตุ : ได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ        

เพิ่มเพื่อน